hội nghị đối thoại với chủ tích ủy ban phường ngày 25/03